Emniyet ve Fazileti ile Zilhicce Ayı


“Kim ahir zamanda benim bir sünnetimi, unutulmuş bir sünnetimi diriltirse, ona bir şehid sevabı, yada 100 şehit sevabı vardır.”

“Kim İslam’da iyi bir çığır açarsa, açtığı çığrın ecri ve kendisinden sonra, onunla (o çığırla) amel edenlerin ecirleri, sevaplarından hiçbir şey eksilmeden ona aittir. Kim de İslam’da kötü bir çığır açarsa, açtığı çığrın günahı ve kendisinden sonra onunla amel edenlerin günahları, günahlarından birşey eksilmeden ona aittir.” (Müslim, Kitabü’l-İlm, 61; Nesai, Kitabü’z-Zekât, 329)

Zamana bağlı bazı ibadetlerin iki temel mesajı vardır:

1. Tezekkür
2. Tanzim

“Allah’ım! Beni dağınıklıktan kurtar!”

“Fecre, on geceye, çifte ve teke yemin olsun ki.”

Cabir b. Abdullah: “Resulullah (sas) bir gün buyurdular ki: “Fecr süresinde geçen 10 gece, Zilhicce’nin ilk 10 gecesidir.” Hatta hadis şöyledir: “Kurban bayramının birinci günü ile tamamlanan on gecedir.”

“Allah (cc) katında çokça ibadet edilecek ve salih amel işlenecek günler içersinde, Zilhicce’nin ilk on gününden daha hayırlısı yoktur.” (Buhari, İdeyn, 11; Ebû Davûd, Savm, 61; Tirmizi, Savm, 52)

Efendimiz (sas) bir gün: “Kendisinde salih amel işlenen günlerin Allah’a en sevimlisi bu günler yani (Zilhicce’nin ilk) on günüdür’ dedi. Sahabîler: “Ya Resulullah! Allah yolunda yapılan cihad da mı (o günler kadar sevimli) değildir?” diye sordular. Resulullah (sas): “Evet, Allah yolunda yapılan cihad da! Ancak canı ve malı ile cihada çıkıp da onlardan hiçbir şeyi geri döndürmeyen (yani şehid olan) hariç” diye cevap verdi.” (Buhari, Fadli’l-Amel, 11; Tirmizi, Sıyam, 52, İbni Mace, Sıyam, 39)

“Ayların efendisi Ramazan, saygıya en layık olan ise Zilhicce’dir.” (Beyhakî, Şu’abü’l-İmân, c. 3, s. 355)

Enes b. Malik: “Vallahi ben Efendimiz’den bu konuda öyle şeyler duydum, öyle şeyler gördüm ki, Zilhicce’nin ilk on günü benim katımda bin güne bedeldir. Ve Arafat günü 10.000 güne bedeldir.”

Abdullah b. Mes’ûd: “Allah, günlerden dördünü, aylardan dördünü, kadınlardan da dördünü seçkin kılmıştır.”

Günlerden dördü: Cuma günü, Arefe günü, Ramazan bayramı günü ve Kurban bayramı günüdür. Aylardan dördü: Recep, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem. Kadınlardan dördü ise, Firavun’un hanımı Asiye, İsa’nın annesi Meryem, Huveylid’in kızı Hatice, Resulullah’ın kızı Fatıma’dır.

İmam Evzai: “Bugünlerde ibadet çok önemlidir. Çünkü bu konuda Efendimiz’den ve Sahabe’den bize birçok haber ulaşmıştır.”

“Allah (cc), hiçbir günde, arefe günündeki kadar bir kulu ateşten çok azât etmez. Allah mahlukata rahmetiyle yaklaşır ve onlarla meleklere karşı iftihar eder ve: “Bunlar ne istiyorlar?” der. (İstekleri onlara verilir)” (Müslim, Hacc, 436)
“Günlerin en faziletlisi arefe günüdür. Faziletçe cumaya benzer. O, cuma günü dışında yapılan yetmiş hacdan faziletlidir. Duaların en faziletlisi de arefe günü yapılan duadır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en faziletli söz de: Lailahe illallah vahdehu la şerike lehu. (Allah birdir, ondan başka ilah yoktur, O’nun ortağı da yoktur) sözüdür.” (Muvatta, Hacc 246)

“Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah’tan umulur.” (Müslim, Sıyâm, 197; Tirmizi, Savm, 46; İbn Mace, Sıyam, 40)

Zilhicce ayının 10 salih ameli…

1. Hacların Yaşatılması

2. Muhasebelerin Yapılması

3. Tevbelerin İzharı

4. Farzların İkamesi

5. Nafilelerin İhyası

6. Oruçların İnşası

7. Duaların Arttırılması

8. İnfakların Ziyadeleştirilmesi

9. Kurbanların Edası

10. Zikirlerin Çoğaltılması

Her gün bir İslam coğrafyasına dua etmeli:

1. Gün Irak
2. Gün Suriye
3. Gün Mısır
4. Gün Yemen
5. Gün Filistin
6. Gün Çeçenistan
7. Gün Doğu Türkistan
8. Gün Libya
9. Gün Keşmir ve Moro
10. Gün Türkiye

“Allah indinde Zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur. Bugünlerde tesbihi, tahmidi, tehlili ve tekbiri çok söyleyin!” (Abd b. Humeyd, Müsned, 1/257)

“Şüphesiz Allahu Teala, rahmetini bir rüzgar gibi estirdiği zamanlar vardır. O anlarda rahmet kime denk gelirse, o kimse asla şakî olmaz ve saidlerden olur. Öyleyse bu rahmete ermek için gayretlerinizi arttırın.” (Taberani, Mücemü’l-Vasit, 3/180)

Paylaş: